Fšeckým dobrým Valachom sa na vědomosť dává, …
   

       … že hneď zkraja Roka objevovaňá Valaského královstvjá, chvilu po startě letopočta nových časú, dňa prvního ledňa L.P. 2001, býl při přiležitosti vstúpení Valaského královstvjá do nového tisícročá - a pravda s požehnáním a pod záščitú valaskej vrchnostě, zastúpené valaským správcem pro zahraničí Tomášem Harabišem - založený


Patentový úřad Valaského královstvjá

Toť máte jeho

ZAKLÁDACÍ GLEJT

I.
Preambula
(Čeho sa to týče a naco je to založené)


      Zmyslem a úlohú Patentového úřada Valaského královstvjá (dalej odfčilšku enem PÚVK) je regystrovať a královskú vážnosťú a záščitú chrániť vynáleze, objavy a prúmyslové vzorky, tajak aj vynímečný duševní majetek, lecjaké múdrostě a dovednostě (barcjakú formú potichy aj nahlas, tajně aj veřejně mezi luďma prezentýrované) a fšecky práva s tým spojené poddaného ludu Valaského královstvjá.

II.
Definyce
(Co si pod čím přectaviť)


   Duševní majetek Valaského královstvjá (dalej odfčilšku enem VK) je fšecko, co vymyslí valaská lebeňa a co za neco stójí aspoň tak, aby sa o tem s hubú roškéřenú či roškňúřenú dalo doma při slivovici aj v šeňku při pivisku a borovéj mudrovať, anebo aby sa to -v tem lepčím případě- od huby jedného člověka k ušiskám druhého néslo a dalej sa mezi luďmi tradovalo.

      Vynález VK je s fištrónem a s pomocú klasyckých valaských materyjálú zrobené fungl nové heblo, keré zatým do tej doby nebylo nigde na světě k viďéní a keré každému, gdo ho poprvéj aj podruhéj zmerčí, hubu od smícha ogébí.

      Objav VK je výsledek mudrování, kerý posúvá valaské znalosti o fungování toťteho světa o kúsek dopředku.

      Prúmyslový vzorek (u věčích hebel aj vzor) VK je heblo, keré je obměnú známej anebo už aj delší dobu normálně a třebas aj deně používanéj věci, keré mravně zlepčuje pocity př  jejím užíváňú.

      Múdrostě a dovednostě sú to, co Valach třebas z huby, z péra, ze štětky, z cymbála, z base, zpod poklice (a tak furt pryč) vypustí či vylúdí, co sa nedá ničím (ani loktěm ani šlauchváhú) změřiť a vážiť (co patří do fšeckých možných aj nemožných oblastí uměňá).

       Klasycké valaské materyjály sú třebas seno, slama, hrabě, núša či loktuša, kožky, péří, kolomaz, drvo a haluze, skala, slivovica, pagáčky, zemňáky a tak daléj - jednoducho pravěné fšecko to, co kolňa, stodola, sklépek či húra dala.

      Certyfikát VK je královský glejt stvrzujúcí, že to, co je na něm napsané, je řácky a mravně vyskúšané, ověřené a zapsané, a že fištrón v tem uložéný už nemóže nigdo iný zhabať a bez vědomjá vynálezca a vrchnostě ke svojímu prospěchu a obohaceňú použiť.

      Osvěčéní VK je královský glejt povolujúcí majitelovi užívať heblo či inú věc, kerá je na něm napsaná, k užitku aj radosti fšeckých dobrých Valachú.


III.
Výkon činosti
(Co fšecko má PÚVK na starosť)
 

     PÚVK je múdrýma hlavama Valaského královstvjá pověřéný k

a)  
přebíráňú, zapsání (řáckej regystraci), hodnocéní, opateře a ochraně předložéných vynálezú, objavú, prúmyslových vzorkú, tajak aj duševního majetka, múdrostí, dovedností a práv s tým spojených, zrozených na území Valaského královstvjá na Valachoch aj inde na světě, proti sprostéj aj nekaléj konkurenci a zneužiťú,
b) vedeňú dokumentace o vyšéj uvedeném,
c) vydáváňú glejtú, certyfikátú a osvěčéní,
d) odebíráňú glejtú, certyfikátú a osvěčéní,
e) povolováňú k využiťú v rámci celéj zeměkule aj lufta kolevá ní,
f) konfiskacú (zhabáním) plagyjátú, a gdyž je třeba, aj jejich likvidacú,
g) vyhledáváňú hebel, keré je možné považovať za vynález, objav či prúmyslový vzorek (a jejich  majitel, trúba, o tem neví),
h) vyhledáváňú múdrostí a dovedností, o kerých by sa ináč skorem nigdo nedověďél,
 
     …a to fšecko v meně prče a srandy pro povzneséní ména a slávy Valaského královstvjá, jeho vrchnostě a jeho ludu.
IV.
Statutární orgány

(Gdo temu velí)

      Statutárním orgánem (jak sa fčil praví) PÚVK je Výbor pro vynáleze, objavy, prúmyslové vzorky, duševní majetek, múdrostě, dovednostě a práva s tým spojené poddaného ludu Valaského královstvjá (VPVOPVDMMDAPSTSPLVK). Ve zlášních případoch sa povoluje používať aj skratky skratky VPVLVK.

      Na čele vyšej menovaného výbora stójí (anebo lapí, ale móže aj ležať) správca pro patenty Valaského královstvjá, kerý mosí byť do svojej funkce nespravedlivo menovaný múdrýma hlavama Valaského královstvjá.

      Správca pro patenty Valaského královstvjá z titula svojej funkce nespravedlivo menuje tiskového mluvčího (hlásnú trúbu) VPVLVK a PÚVK a pravda aji členy VPVLVK - podsprávce pro patenty Valaského královstvjá, a to prvního, druhého, ...a tož až búhvíkerého, podla vlasního uvážeňá.

      Fšeci vyšej menovaní ludé ve svojich funkcách tvořá dokopy Patentovú komisu.


V.
Sídlo

(Gde ide najíť PÚVK)

       Sídlem PÚVK sú valaské města Frenštát a Rožnov pod Radhoštěm, gde má Valaské království svoje kanceláře.

      Patentová komisa sa scházá v dědině Zubří, gde vycházá tiskový orgán (hlasatel) VPVLVK a PÚVK (čti nižej v bodě sedum) a gde je zhodú okolností aj nová palérňa…


VI.
Krytéryja pro vynáleze, objavy a prúmyslové vzorky g regystraci a ochraně PÚVK

(Z čeho mosí to heblo byť a co mosí uměť)

      Přihlášené heblo

a)  mosí byť z tradyčních valaských materyjálú (anebo aj polotovarú), tajak sú krámy menované vyšej v bodě dva,
b) mosí netradyčním spúsobem usnadňovať život poddaných, ale aji barckerých živých tvorú Valaského královstvjá,
c) mosí netradyčním spúsobem spříjemňovať život vrchnostě VK
d) a nesmí byť živé či nedajbože umříté.

 

VII.
Tiskový orgán

(Hlasatel VPVLVK a PÚVK)

       Hlasatelem VPVLVK aj PÚVK sú tiskové materyjály Valaského královstvjá a valaský humorystycký časopis Vyškeřák. V něm sa věcej-meněj pravidelně fšeckým Valachom na vědomosť dává, co PÚVK pro jejich dobro a též pro méno a slávu Valaského královstvjá vykumštovál a jak s tým naložíl.

VIII.
Podávání přihlášek

(Jak si nechať zaregystrovať heblo či cosi iného)

       Hebla aj iné věci sa přihlašujú na adresách kanceláří Valaského královstvjá. Najspěš je třebné dopsať si tam o přihlášku, tú poctivo vyplniť a potem poslať spátky. Po ohodnocéňú Patentovú komisú, kerá rozhodne, či to stójí za to či  za prd, móže, ale aj nemosí byť vynálezca vyzvaný, aby došél ukázať a předvécť to heblo či inú věc. Potem dá komisa lebeně dokopy a uznése sa, či je možné vydať Patentový glejt. Patenty budú regystrované v tem pořaďú, tajak budú dochodiť přihlášky, a každý vydatý Patentový glejt dostane svoje numero.

IX.
Zláštní ustanoveňá

(Fšecko neco stójí)

      Fšecky řácky a mravně zaregystrované patenty sa stávajú majetkem Valaského královstvjá a jeho ludu. Podla rozhodnuťá Patentovej komise budú předložené hebla aj iné věci buď ponechané v Múzeu VK, anebo si jich móže jejich púvodní majitel (vynálezca či gdo) nechať doma, ale mosí sa o ně mravně starať a mosí jich dať PÚVK aj vrchnosti VK g dyspozyci dycky, gdyž bude třeba, lebo slúžá né enem jemu, ale též, jak hore (v bodě tři nazadku) uvedené.

X.
Šlusové ustanovéní

(Valaši, těšte sa)

       Královskú mocú sa Patentovému úřadu Valaského královstvjá nakazuje najvěcej kvalitní a k popukáňú zváďajúcí vynáleze, objavy a prúmyslové vzorky na jarmarkoch a při iných příležitosťách, gde sa scházajú Valaši, vystavovať a též zasvěcéným slovním komentářem aj ukázkú doprovodiť.


Zakládací glejt Patentového úřada Valaského královstvjá vlasní rukú podepsali

Tomáš Harabiš - valaský správca pro zahraničí
 Jan Janíček - správca pro patenty
.
Jura Krupa - tiskový mluvčí (hlásná trúba)
Petr Kunčický - podsprávca pro patenty


Členové PÚVK (Patentového úřada Valaského královstvjá) na vernisáži výstavy "Valašské království v dějinách světa - Objevy a vynálezy" (16.7.2002, Technické muzeum v Kopřivnici). Zleva tiskový mluvčí (hlásná trúba) PÚVK a vydavatel Vyškeřáka Jiří Krupa, správca pro patenty PÚVK a valašský vynálezce RNDr. Jan Janíček a podsprávca pro patenty, tehdejší redaktor Vyškeřáka Ing. Petr Kunčický.

Další fotografii duchovního otce PÚVK Dr. Jana Janíčka najdete na stránce
RARITY A AKTUALITY
   
O tiskopis Patentové přihlášky si napište na Informační centra Valaského královstvjá v Rožnově pod Radhoštěm nebo Frenštátě pod Radhoštěm nebo si ji vytiskněte za použití odkazu uvedeného v této větě.
   

zpět na úvodní stránku